Σάββατο, 25 Αυγούστου 2012

offshore εταιρείες ερωτήσεις και απαντήσεις


Ποια είναι τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που προσφέρει η σύσταση μιας offshore εταιρείας;
Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που προκύπτουν για τον επιχειρηματία κατά την ίδρυση μιας offshore επιχείρησης είναι η πολύ γρήγορη σύσταση, η χαμηλότατη έως μηδενική φορολόγηση, το τραπεζικό απόρρητο και η ισχύς της ανωνυμίας, η αποφυγή φόρου καταθέσεων, η δυνατότητα μεταφοράς κεφαλαίου από χώρες υψηλής φορολόγησης σε άλλες χαμηλότερης και η -πολλές φορές- αποφυγή εφαρμογής εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

 Ποια είναι τα μειονεκτήματα μιας offshore εταιρείας;
Λόγω της ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής κρίσης αλλά και της παράνομης λειτουργίας πολλών offshore εταιρειών, ο έλεγχος των εταιρειών έχει γίνει αυστηρός ακόμα και σε υπεράκτια κέντρα. Επιπλέον υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με το είδος της επιχείρησης που μία offshore εταιρεία μπορεί να ασκεί. 

 Τι είναι το εμπίστευμα ή καταπίστευμα (trust);
Εμπίστευμα είναι η παράδοση της περιουσίας ενός ιδιοκτήτη (εμπιστευματοπάροχος) σε κάποιο νομικό ή φυσικό πρόσωπο (εμπιστευματοδόχος), που τη διαχειρίζεται προς όφελος του αρχικού ιδιοκτήτη. Κατά συνέπεια, οι εμπιστευματοδόχοι εμφανίζονται ως διευθυντές και μέτοχοι της εταιρείας από τη στιγμή που οι πραγματικοί ιδιοκτήτες ή διευθυντές επιθυμούν να τηρήσουν την ανωνυμία τους.
 Ποια στοιχεία πρέπει να γνωστοποιεί μια offshore εταιρεία στον τόπο σύστασής της;
Η εταιρεία υποχρεούται να καταθέτει στα δημόσια αρχεία του τόπου σύστασής της το ακριβές όνομα μαζί με την ημερομηνία ίδρυσής της, το αντίγραφο του Ιδρυτικού και του Εσωτερικού κανονισμού της, το όνομα και τη διεύθυνση του τοπικού πράκτορα καθώς και τα ονόματα των πραγματικών ή των «τύποις» διευθυντών και μετόχων της.

 Ποια έγγραφα υποχρεούται να έχει μια offshore εταιρεία προκειμένου να θεωρείται νόμιμη;
Τα έγγραφα που πρέπει να έχει στην κατοχή της μια offshore εταιρεία είναι το Μνημόνιο Ίδρυσής της (Memorandum of Association), o εσωτερικός κανονισμός της που αποτελείται από τους κανόνες λειτουργίας της, ο κατάλογος των μετοχών της, η σφραγίδα της, καθώς και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. της.

Πόσες offshore εταιρείες υπάρχουν περίπου στην Ελλάδα;
Σύμφωνα με στοιχεία του οικονομικού επιτελείου, περίπου 11000 υπεράκτιες εταιρείες έχουν συσταθεί στον ελλαδικό χώρο. Αντικείμενό τους είναι κυρίως τα ναυτιλιακά, τα σκάφη αναψυχής, το Χρηματιστήριο και οι επενδύσεις.

 Ποια στοιχεία πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ο επιχειρηματίας που επιδιώκει να ιδρύσει μία offshore εταιρεία;
Για τη σύσταση μιας offshore εταιρείας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η γενική κατάσταση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, οι ειδικές οικονομικές και γεωπολιτικές συνθήκες που επικρατούν στο υπεράκτιο κέντρο, το νομικό πλαίσιο κάτω από το οποίο θα συσταθεί η εταιρεία και οι συμβάσεις που έχει υπογράψει το υπεράκτιο κέντρο με άλλα κράτη (Σύμβαση περί Αποφυγής Διπλής Φορολογίας κ.λπ.).

 Ποια είναι η διαδικασία σύστασης μιας offshore εταιρείας;
Οι υπεράκτιες εταιρείες συστήνονται πολύ γρήγορα. Η ανωνυμία του ιδιοκτήτη αποτελεί ένα από τα κεντρικά σηµεία αναφοράς της θεωρίας των υπεράκτιων εταιρειών, γι’ αυτό το λόγο, η διαδικασία της σύστασης αναλαμβάνεται από άτομα εξουσιοδοτημένα. Μέσω του εξουσιοδοτημένου ατόμου γίνεται η εγγραφή της εταιρείας στο μητρώο εταιρειών της προκρινόμενης χώρας. Αρχικά επιλέγεται το όνομα της εταιρείας, στη συνέχεια καταβάλλονται τα απαραίτητα τέλη και γίνεται αμέσως η σύστασή της. Το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, τέλος, είναι υπεύθυνο για την καταβολή των ετήσιων τελών της offshore εταιρείας προς το κράτος προκειμένου να διατηρηθεί η νομική υπόσταση της εταιρείας σύμφωνα με τους νόμους και έναντι τρίτων.

Πότε είναι παράνομες οι offshore εταιρείες και ποιος οργανισμός ελέγχει τη νομιμότητά τους;
Παράνομες είναι οι offshore εταιρείες των οποίων η λειτουργία συνδέεται με μηχανισμούς ξεπλύματος χρήματος, φοροδιαφυγής και επιρροής τους στη λειτουργία του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος. Προς την κατεύθυνση αυτή έχει διαμορφωθεί ένας κατάλογος από 37 υπεράκτια κέντρα, τα οποία χωρίζονται σε συνεργάσιμα και μη, ως προς τον έλεγχο που ασκούν στις offshore εταιρείες και την τήρηση των κανονισμών του οργανισμού Financial Stability Forum, που θεσπίστηκε το 1999. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου